תקנון חברות – מועדון לקוחות ביגטיים60+

תקנון חברות – מועדון לקוחות 'ביגטיים60+'

1. כללי

1.1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים והתנאים לפיהם מנוהל ומופעל מועדון הלקוחות "ביגטיים60+" ע"י חברת החיים הטובים חמישים פלוס בע"מ, ח.פ. 514732155 מרח' הנחושת 4, תל-אביב (להלן: "החברה") ו/או ע"י חברה קשורה שלה, והוא יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בין חבר במועדון הלקוחות לבין החברה בקשר עם החברות במועדון הלקוחות של החברה.

1.2. כל אדם המצטרף כחבר במועדון הלקוחות מסכים, מקבל על עצמו ומאשר, בעצם הצטרפותו למועדון הלקוחות, את כללי תקנון זה על כל תנאיו, הטבותיו וסייגיו, ומתחייב לפעול על פיו במשך כל תקופת חברותו במועדון הלקוחות.

1.3. התנאים בתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים גם לנשים באופן שווה.

2. הגדרות

2.1. "אתר האינטרנט" - אתר האינטרנט של החברה בכתובתwww.club50.co.il,או בכל כתובת אחרת כפי שתיקבע ע"י החברה מעת לעת.

2.2. "דמי חבר" - סכום כספי שייגבה ע"י החברה מחברVIPמעת לעת, על בסיס חודשי, בגין חברותו במועדון הלקוחות.

2.3. "חבר במועדון הלקוחות" – חבר מועדון או חברVIP.

2.4. "חברVIP" –אדם אשר מלאו לו 50 שנים אשר לצורך הצטרפותו למועדון הלקוחות מסר לחברה את הפרטים הדרושים לפי סעיף ‏3.2 להלן, ומשלם לחברה את דמי החבר במלואם במשך תקופת חברותו במועדון הלקוחות.

2.5. "חברה קשורה" – כל חברה בת, חברה אחות או חברה מסונפת של החברה ו/או בעלי מניותיה ו/או בעלי השליטה בה, בין כיום ובין בעתיד, כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

2.6. "מגזין" - מגזין המכונה "החיים הטובים", שמפורסם מידי חודש ע"י החברה ומסופק לחבריVIP.

2.7. "מועדון הלקוחות" - מועדון "ביגטיים60+" בו מנויים חברי מועדון הלקוחות, המנוהל ומופעל ע"י החברה ו/או חברה קשורה שלה, ו/או כל גוף אחר שיקום במקומן.

3. חברות במועדון הלקוחות

3.1. בכפוף להוראות סעיף ‏1.2 לעיל, כל אדם אשר מלאו לו 50 שנים זכאי להצטרף כחבר במועדון הלקוחות בכפוף למסירת הפרטים הדרושים לפי סעיף ‏3.2 להלן (לעיל ולהלן: "חבר מועדון"). למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי חבר מועדון זכאי לקבל מהחברה אך ורק פרטים אינפורמטיביים ו/או שיווקיים בלבד, באמצעי מדיה שונים, אודות מועדון הלקוחות ושירותיו השונים, אך אינו זכאי לאילו מהתנאים ו/או ההטבות המוקנים ו/או כפי שיוקנו מעת לעת לחבריVIP,למעט אם כתוב אחרת בפרסום הרלבנטי.

3.2. כל אדם המעוניין להירשם כחבר במועדון הלקוחות יידרש למסור לנציג החברה (טלפונית או בכתב) או באמצעות אתר האינטרנט, את הפרטים הבאים: שם מלא, ת.ז, טלפון, אמצעי תשלום, דוא"ל, כתובת למשלוח דואר, וכן נתונים אינפורמטיביים נוספים כפי שיידרשו ע"י החברה (אם וככל שיידרשו) בהתאם לצרכיה, בקשר עם החברות במועדון הלקוחות. על מסירת פרטים באתר האינטרנט (לרבות אמצעי תשלום) יחולו, בנוסף לתנאי תקנון זה, גם תנאי השימוש המצויים באתר האינטרנט.

3.3. מסירת פרטים כאמור לצורך רישום כחבר במועדון הלקוחות כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בתנאיו. עם זאת, מובהר כי הצטרפותו של אדם כאמור כחבר במועדון הלקוחות תאושר או תידחה בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

3.4. הצטרפות כחבר מועדון הלקוחות הינה ליחידים בלבד (לא בתי עסק) לשימוש פרטי בלבד; החברות במועדון הלקוחות הינה אישית (או זוגית, ובלבד שבמועד ההצטרפות למועדון הלקוחות מסר החבר מועדון הלקוחות את הפרטים אשר יידרשו ע"י החברה ביחס לבן/בת הזוג), ואינה ניתנת להעברה.מובהר כי מוצר החברה "גו פיפטי" הינו לשימוש אישי בלבד, ואין החברה מאשרת ביחס למוצר זה שימוש זוגי.

4. תוקף החברות במועדון הלקוחות

4.1. החברות במועדון הלקוחות אינה מוגבלת בזמן וחבר במועדון הלקוחות רשאי לסיים את חברותו במועדון בכל עת, בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן.

4.1.1. מובהר, כי חברותו של חברVIPבמועדון הלקוחות תהיה בתוקף כל עוד חבר המועדון משלם את דמי החבר המלאים שיונהגו ע"י החברה באותה תקופה, ובכפוף לעמידת חבר ה- VIP (בן/בת זוגו, ככל שרלבנטי) בהוראות תקנון זה, כפי שיהיה בתוקף מעת לעת.

4.1.2. חברותו של חבר מועדון במועדון הלקוחות תהיה בתוקף כל עוד עמד (הוא ובן/בת זוגו, ככל שרלבנטי) בהוראות תקנון זה, כפי שיהיה בתוקף מעת לעת, ולא ביקש חבר המועדון לסיים את החברות במועדון הלקוחות בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן.

4.2. החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת ולפי שיקול דעתה את גובה דמי החבר, ובלבד ששינוי כאמור יחול רק מעת החלטת החברה על ביצוע השינוי ואילך. החברה תודיע בכתב לחברי ה-VIPאם וככל שתחליט על שינוי גובה דמי החבר.

4.3. חבר ה-VIPיוכל לשלם את דמי החבר במשרדי החברה בכתובת הנקובה לעיל ו/או טלפונית ו/או באמצעות האתר, לפי בחירתו, וזאת באמצעות כרטיס אשראי (לרבות הוראת קבע לחיוב בכרטיס אשראי) או כל אמצעי תשלום אחר המקובל ע"י החברה.

4.4. החברה תהא רשאית לצאת מעת לעת, לפי שיקול דעתה, במבצעים שונים בקשר לחברות במועדון הלקוחות. ככל שתחליט החברה לעשות כן, תפרסם החברה פרסומים נלווים באשר למבצעים כאמור ותנאיהם.

5. הטבות מועדון הלקוחות

5.1. החברות במועדון הלקוחות עשויה להקנות לחברי ה-VIPשירותים, הטבות והנחות מסוגים שונים, כפי שיפורסמו ע"י החברה מעת לעת במגזין ו/או באתר האינטרנט ו/או במדיות אחרות שישמשו את החברה מעת לעת, ובכלל זה הזכות לקבלת המגזין ללא תמורה נוספת מעבר לדמי החבר, קבלת שירותי ייעוץ בתחומים שונים, כניסה למפגשים חברתיים, טיולים, הרצאות, הנחות ו/או מחירים מוזלים לאירועי תרבות או אירועים שונים הכרוכים בתשלום ועוד, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובהתאם לקבוע בתקנון זה (לעיל ולהלן, ביחד: "ההטבות"). מובהר כי ייתכן שחלק מן ההטבות יוצעו שלא לכל חברי ה- VIP ו/או שלא בתמורה זהה, אם בכלל.

5.2. לצורך קבלת ההטבות (בין הטבות הכרוכות בתשלום ובין אם לאו) יידרש חבר ה-VIPלבצע רישום לאותן הטבות בהתאם לפרטים אשר יופיעו במגזין ו/או באתר האינטרנט ו/או במדיות אחרות שישמשו את החברה מעת לעת, לפי העניין.

5.2.1. ביחס להטבות שהרישום אליהן מקוון - החברה אינה מתחייבת כי הקישורים/הפניות לאתרי אינטרנט חיצוניים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט חיצוני פעיל. בכל מקרה, החבר במועדון הלקוחות מודע לכך שמדובר באתרי אינטרנט חיצונים, שאינם באחריות החברה, והשימוש והגלישה בהם הינה על אחריות החבר במועדון הלקוחות בלבד, בכפוף לתנאי השימוש המצויים בהם.

5.2.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל בכל עת את ההטבות הניתנות על ידה לחברי ה-VIPלפי שיקול דעתה הבלעדי, והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ו/או התקנות שהותקנו מכוחו (להלן: "חוק הגנת הצרכן") הרלבנטיות לעניין זה.

5.3. בכל פרסום ביחס להטבה הכרוכה בתשלום יופיע מחירVIP,שהינו מחיר מוזל לו זכאים חברי ה-VIPבלבד (להלן: "מחירVIP").ככל שהטבה כאמור תהא פתוחה גם לקהל הרחב (ובכלל זה לחברי מועדון שאינם חבריVIP),יפורסם גם מחיר מלא למי שאינו חברVIP (להלן: "מחיר אורח"). כמו כן, בכל פרסום כאמור יצוין באם גביית התשלום עבור אותה הטבה תתבצע ע"י החברה או ע"י בית העסק (כהגדרתו להלן). בעת רישום להטבה הכרוכה בתשלום יידרש חבר ה-VIPלהזדהות (באמצעות מסירת מס' תעודת זהות או כל פרט זיהוי אחר שיידרש ע"י החברה) לצורך מימוש זכאותו למחיר ה-VIP.תשלום מחיר ה-VIPבגין הטבה כלשהיא יכונה להלן: "דמי הטבה".

5.4. ביטול הטבה הכרוכה בתשלום אשר גביית התשלום בגינה מתבצעת ע"י החברה יתאפשר בהתאם למדיניות הביטול שתפורסם ע"י החברה עם או בסמוך לפרסום ההטבה. בכל מקרה, האמור בפרסומים כאמור לעניין היעדר זכות ביטול לא יחול במקרים שנקבעו בחוק הגנת הצרכן.

5.5. מובהר בזאת כי כל ההטבות ללא יוצא מן הכלל (לרבות הטבות אשר גבית התשלום בגינן מבוצע ישירות ע"י החברה) מוצגות ע"י החברהAS IS,והן תסופקנה ע"י בתי עסק שונים, בהתאם ובכפוף לתנאים ולמגבלות שייקבעו על ידם (לעיל ולהלן: "בתי העסק").

5.6. החברה אינה עורכת או מפקחת על ההטבות, וכל מידע שתפרסם החברה (אם וככל שתפרסם) ביחס להטבות נמסר לחברה ע"י בתי העסק ועל אחריותם בלבד. תמונות ההטבות שיסופקו ע"י בתי העסק ואשר יפורסמו ע"י החברה (אם וככל שיפורסמו) הינן להמחשה בלבד, ואין בפרסום מידע ע"י החברה ביחס אליהן כדי להטיל על החברה ו/או מי מטעמה אחריות או חבות כלשהיא בקשר להטבות, ובכלל זה ביחס לטיבן, איכותן, התאמתן לצרכי חברי המועדון, אפשרות מימושן ולתיאורן. כמו כן, האחריות לטיב, איכות, תפעול, התאמה למפרט ותקינות ההטבות כמו גם לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על הפרסומים הנוגעים להטבות ו/או על מימוש ו/או שימוש (או אי יכולת מימוש או שימוש) בהטבות הינה של בתי העסק בלבד (יצרנים או ספקים), ואינה חלה ולא תחול על החברה בכל מקרה. למען הסר ספק, השירות לתיקונים (אם וככל שקיים) בגין הטבות יינתן ע"י בית העסק הרלבנטי ו/או נותן שירות מטעמו בהתאם לתנאי האחריות (אם וככל שישנם), וחבר במועדון הלקוחות מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כלפי החברה בקשר להטבה ו/או בגינה.

5.7. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי החברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של בתי העסק ולא תהיה אחראית לכל פגם, נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לחברים במועדון הלקוחות (לרבות בני/בנות זוגם) ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור בקשר עם ההטבות ו/או כל הנובע מהן או בגינן, ואין בעצם תשלום דמי ההטבה או תשלום מחיר אורח לחברה בגין אותן הטבות כדי להטיל על החברה אחריות כלשהיא בקשר עם ההטבות.

5.8. מימוש הטבה אשר התשלום עבורה מתבצע ישירות לבית העסק (ולא לחברה), לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל אופן ביצוע התשלום, מועד התשלום, מדיניות ביטול העסקה וכו') יהיו בתנאים כפי שיפורסמו ע"י בתי העסק בלבד וכל פניה בנושא תופנה לבית העסק הרלבנטי בלבד.

5.9. ההטבות הינן אישיות, ומיועדות לחבר במועדון הלקוחות אשר הזמין או רכש אותן בלבד.

5.10. כרטיס אשראי "ביגטיים60+"

5.10.1. חברVIPאשר יהיה מעוניין בכך, יהא זכאי לפנות לחברת לאומי קארד בע"מ (להלן: "לאומי קארד") לצורך הנפקת כרטיס אשראי חוץ בנקאי של לאומי קארד אשר יישא את הלוגו של "ביגטיים60+" (להלן: "הכרטיס"). הכרטיס הינו כרטיס חבר במועדון הלקוחות והוא עשוי להקנות לחבר ה-VIPהמשלם באמצעותו על הטבות הכרוכות בתשלום (כפי שיפורסמו מעת לעת ע"י החברה במגזין ו/או באתר האינטרנט ו/או במדיות אחרות שישמשו את החברה מעת לעת) הנחות בשיעורים מסוימים ממחיר ה-VIP (להלן: "הטבת הכרטיס").

5.10.2. במידה ובחר חבר ה-VIPלפנות ללאומי קארד לצורך הנפקת הכרטיס ו/או ככל שהסכים כי החברה תעביר את פרטיו ללאומי קארד לצורך הנפקת הכרטיס, כל תנאי ההצטרפות וההתקשרות עם לאומי קארד יסוכמו ישירות בין חבר ה-VIPלבין לאומי קארד (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לעניין גביית עמלות), והחברה לא תהא צד להתקשרות זו. החברה אינה אחראית בשום דרך, ולא תישא באחריות כלשהיא, לנזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לחבר ה-VIPכתוצאה מהתקשרות עם לאומי קארד ו/או בקשר עם הכרטיס ו/או בקשר עם מסירת פרטיו ללאומי קארד.

5.10.3. בעצם פנייתו של חבר ה-VIPללאומי קארד לצורך הנפקת הכרטיס מאשר חבר ה-VIPלחברה להעביר את פרטיו המצויים ברישומי החברה ללאומי קארד לצורך וידוא זהותו. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מיכולתה של לאומי קארד לפנות לפי שיקול דעתה, מיוזמתה, אל חבר ה-VIPכדי להציע לחבר המועדון את הכרטיס ו/או שירותים שונים, וזאת בהתאם להוראות סעיף ‏7.3 להלן.

5.10.4. הזכאות להנפקת הכרטיס והשימוש בו ע"י חבר ה-VIPתהא תקפה למשך כל תוקפו של הסכם שיתוף הפעולה שנחתם בין החברה לבין לאומי קארד (להלן: "הסכם שיתוף הפעולה"). ככל שהסכם שיתוף הפעולה יסתיים או יתבטל מכל סיבה שהיא, יוכל חבר ה-VIPלהמשיך ולעשות שימוש בכרטיס ככרטיס אשראי לכל דבר ועניין, ואולם הטבת הכרטיס תפקע. הודעה על ביטול או סיום הסכם שיתוף הפעולה תימסר לחבר ה-VIPבסמוך להיוודע לחברה על ביטולו או סיומו הצפוי של הסכם שיתוף הפעולה והכל בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן לעניין זה.

5.10.5. כמו כן, מובהר בזאת כי חבר ה-VIPיהיה זכאי להמשיך ולהחזיק בכרטיס ולעשות בו שימוש ככרטיס אשראי לכל דבר ועניין לאחר פקיעת חברותו כחבר במועדון הלקוחות. עם זאת, הטבת הכרטיס (אם וככל שתחול, לפי שיקול דעתה של החברה) תיגזר מתוך מחיר האורח, ולא ממחיר ה-VIPובמצב זה הכרטיס לא ישמש עוד ככרטיס חבר במועדון הלקוחות.

5.10.6. למען הסר ספק, מובהר כי הטבת הכרטיס תוקנה רק לחברVIPאשר שילם על הטבה הכרוכה בתשלום באמצעות הכרטיס, ולחברVIPשאין ברשותו כרטיס או שבחר לא לשלם באמצעות הכרטיס בגין ההטבה מכל סיבה שהיא לא יהיה זכאי להטבת הכרטיס.

5.10.7. החברה תהא רשאית לשנות, מעת לעת, את שיעור הטבת הכרטיס לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן הרלבנטיות לעניין זה.

6. ביטול החברות/סיום החברות במועדון הלקוחות

6.1. חבר במועדון הלקוחות יהיה רשאי לבטל את חברותו במועדון הלקוחות בכל עת, בכפוף למשלוח הודעה בכתב לחברה לכתובת החברה כמפורט בסעיף ‏1.1 לעיל ו/או באמצעות פניה למוקד שירות לקוחות בהתאם לאמור בסעיף ‏10.1 להלן. בהודעת הביטול יציין החבר במועדון הלקוחות את שמו ומספר תעודת הזהות שלו. ככל ששלח הודעה בכתב, באחריות החבר במועדון הלקוחות לוודא עם שירות הלקוחות, בשעות פעילות שירות הלקוחות, את קבלת ההודעה כאמור ע"י החברה ("המועד הקובע").

6.1.1. חברVIPאשר ביטל את החברות במועדון הלקוחות תוך 14 יום ממועד רישומו למועדון הלקוחות יחויב בגין החלק היחסי של דמי החבר אשר נוצלו על ידו עד למועד הקובע, ויזוכה בגין יתרת דמי החבר ששולמו על ידו מראש (אם וככל ששולמו) ולא ינוצלו לאחר המועד הקובע. בנוסף, החברה תהא רשאית לגבות מחבר ה-VIPדמי ביטול בשיעור 5% מדמי החבר החודשיים או 100 ש"ח, לפי הנמוך;

6.1.2. חברVIPאשר ביטל את החברות במועדון הלקוחות במועד כלשהוא במהלך חודש קלנדארי שלא בנסיבות המתוארות בסעיף ‏6.1.1 לעיל, יחויב בגין מלוא דמי החבר לאותו חודש קלנדארי (ללא תלות במועד משלוח הודעת הביטול וקבלתה ע"י החברה), ויזוכה בגין דמי חבר ששולמו על ידו (אם וככל ששולמו) ביחס לתקופה שלאחר אותו חודש קלנדארי שבגינו חויב כאמור.

6.1.3. ביחס לאזרח ותיק, עולה חדש ואדם עם מוגבלות (כהגדרתם מונחים אלה בחוק הגנת הצרכן) יחולו הוראות הביטול לפי חוק הגנת הצרכן. אופן ומועד הזיכוי של דמי החבר בגין תקופת החברות במועדון שלא נוצלה לאחר המועד הקובע ייעשה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן או התקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהתאם לאופן בו שולמו דמי החבר במקור ע"י חבר המועדון. חברותו של חבר מועדון במועדון הלקוחות תסתיים במועד הקובע.

6.2. על אף כל האמור, החברה תהא רשאית לבטל את חברותו של חבר במועדון הלקוחות במועדון הלקוחות, ולהפקיע ממנו באופן זמני או קבוע כל זכות הנובעת מחברותו כאמור (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חסימה ו/או הגבלת הגישה ו/או השימוש של החבר במועדון הלקוחות באתר האינטרנט או בכל חלק ממנו (ובכלל זה בשירות ההיכרויות) ו/או בעמוד ה"פייסבוק" של החברה, או בכל חלק ממנו), במידה והחבר במועדון הלקוחות פעל בניגוד להוראות תקנון זה (ו/או תנאי השימוש באתר האינטרנט, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות) ו/או עשה שימוש לרעה בחברותו במועדון הלקוחות. הודעה על ביטול החברות כאמור תימסר לחבר במועדון הלקוחות בכתב, ביטול החברות ייכנס לתוקף לאחר יום עסקים ממועד הודעה כאמור, והחבר במועדון הלקוחות מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה או כל מי מטעמה בשל כך.

7. הגנת הפרטיות

7.1. בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, חבר במועדון הלקוחות מצהיר ומאשר (א) כי ידוע לו שמסירת הפרטים לפי סעיף ‏3.2 לעיל (לרבות מסירת פרטים לחברה לצורך הצטרפות ו/או בחינת הצטרפות למועדון הלקוחות במסגרת פרסומים שונים של החברה ו/או לצורך רישום להטבה כלשהיא) נועדה למטרות המפורטות בסעיף ‏7.2; (ב) כי הפרטים שנמסרו על ידו נכונים ומדויקים ונמסרו מרצונו החופשי מבלי שמוטלת עליו כל חובה חוקית למוסרם; ו- (ג) כי החברה תהא רשאית להעביר את פרטי החבר במועדון הלקוחות לצדדי ג' בהתאם לאמור בסעיפים ‏7.3 ו/או ‏7.5 להלן.

7.2. בהצטרפות למועדון הלקוחות מסכים כל חבר במועדון הלקוחות להיכלל במאגר המידע של החברה הרשום עפ"י חוק, והחברה תהא רשאית לעשות בנתונים שנמסרו על ידיה חבר במועדון הלקוחות שימוש, בין היתר, למטרות הבאות: אספקת שירותים פיננסיים, גבייה, משלוח פניות בדיוור ישיר בזיקה לשירותים העיקריים שהחברה מספקת ללקוחותיה ו/או משלוח חומרים שיווקיים ו/או פרסומיים בקשר עם פעילות החברה ושירותיה באמצעי מדיה שונים, בכפוף לקבלת הסכמת חבר במועדון הלקוחות מראש ובכתב, טיוב נתונים, מחקר, מתן שירות ללקוחות, מתן שירותים רפואיים ופרה רפואיים, ניהול מאגר מכח חובה בדין, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות וכן שירותי דיוור ישיר (בזיקה לשירותים העיקריים שהחברה מספקת ללקוחותיה ובהתאם להוראות סעיף ‏7.4 להלן).

7.3. ככל שחבר במועדון הלקוחות יביע הסכמתו לקבל חומר פרסומי ו/או שיווקי מהחברה (אודות מועדון הלקוחות ושירותיו השונים ו/או אודות מוצרים או שירותים של חברות קשורות) באמצעי מדיה שונים, לרבות דוא"ל, פקס, מסרונים (SMS),מע' חיוג אוטומטי והודעות מוקלטות, תהווה הסכמה זו הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008 (להלן: "חוק התקשורת"). חבר במועדון הלקוחות יהיה רשאי בכל עת לחזור בו מהסכמתו כאמור על ידי משלוח הודעת סירוב לחברה בכתב או בדרך בה שוגר אליו חומר פרסומי ו/או שיווקי כאמור.

7.4. מבלי לגרוע מהאמור, חבר במועדון הלקוחות מודע ומסכים לכך שהחברה תהא רשאית לבצע, מעת לעת, שיתופי פעולה עם חברות קשורות ו/או גופים מסחריים בתחומים שונים ומגוונים, ובמסגרת אותם שיתופי פעולה ו/או הסכמים אחרים, תהא החברה רשאית למסור לאותם גופים ו/או חברות קשורות את פרטי החברים במועדון הלקוחות (לרבות פרטיהם של בני/ות זוג, לפי העניין) ונתוניהם, על מנת שאותם גופים ישלחו דיוורים ישירים מטעמם לחברים במועדון הלקוחות, ויציעו לחברים במועדון הלקוחות הצעות שונות בתחומים שונים, בכפוף להוראות הדין. חבר במועדון הלקוחות רשאי בכל עת להתנגד להעברת פרטיו ו/או נתוני לצדדי ג' כאמור באמצעות משלוח הודעה לחברה, ובמקרה כאמור ימחק שמו מהרשימה אשר תועבר לאותם גופים מסחריים ו/או חברות קשורות.

7.5. כל חבר במועדון הלקוחות זכאי על פי חוק לעיין בפרטיו הרשומים במאגר המידע, לבקש לתקן את המידע או למחוקו. כמו כן, חבר במועדון הלקוחות זכאי לבקש להימחק ממאגר המידע המשמש לדיוור ישיר (ובמסגרת זו יימחקו גם פרטי המידע שיצרו את האפיון עליו התבססו פניות בדיוור ישיר, ככל שנשלחו) ו/או כי פרטיו המצויים במאגר מידע המשמש לשירותי דיוור ישיר (אם וככל שקיים) לא יועברו לצדדים שלישיים. חבר במועדון הלקוחות שברצונו לעשות איזה מהפעולות המתוארות לעיל יפנה לחברה בדואר רשום או דואר אלקטרוני לחברה, לפי פרטי יצירת הקשר המופיעים באתר, והחברה תפעל למילוי בקשתו בהתאם לחובות המוטלים עליה לפי חוק הגנת הפרטיות. מובהר בזאת כי ביחס לדרישה למחיקה או הסרה מהמאגר או חלק ממנו – החברה תסיר או תמחק את פרטי החברה במועדון הלקוחות מרשימת התפוצה של דיוור ישיר, ואולם מידע הדרוש לחברה לצורך ניהול עסקיה ובכלל זה תיעוד פעולות מסחריות יוסיף להישמר ע"י החברה למשך הזמן הנדרש עפ"י חוק. כמו כן, חבר במועדון הלקוחות רשאי לסרב לעשות שימוש בפרטיו לצורך משלוח פניות בדיוור ישיר ואולם מובהר כי הדבר עשוי לפגוע ביכולת של החברה לספק את שירותיה, ולחבר במועדון הלקוחות לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בשל כך.

7.6. מובהר בזאת, כי אי משלוח הודעה כאמור לפי סעיפים, ‏7.4 ו/או ‏7.5 לעיל תחשב כהסכמה של החבר במועדון הלקוחות למטרות המאגר ולשימושים שיעשו בפרטיו ע"י החברה, ובכלל זה להיכלל ברשימת תפוצה לצורך קבלת דיוור ישיר. עם זאת, חבר במועדון הלקוחות רשאי, כאמור, לבקש הסרה בכל עת.

7.7. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי החברה רשאית להעביר מידע אודות החברים במועדון הלקוחות בהתאם להוראות של כל ערכאה/גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.

8. עמוד "פייסבוק" ואתר האינטרנט של החברה

8.1. בנוסף על האמור בסעיף ‏5 לעיל, החברות במועדון הלקוחות מקנה לחברים במועדון הלקוחות: (א) אפשרות כניסה לעמוד ה"פייסבוק" של החברה המתנהל בכתובתhttps://www.facebook.com/club50camp/?fref=photo (או כל כתובת כפי שתהיה מעת לעת), וכן (ב) אפשרות כניסה לאתר האינטרנט (לרבות לשירות ההיכרויות המצוי באתר האינטרנט (להלן: "שירות ההיכרויות") וזאת באמצעות שם משתמש וסיסמא. מובהר בזאת כי שם משתמש וסיסמא כאמור ישמשו גם את בן/ת הזוג (ככל שרלבנטי).

8.2. למען הסר ספק מובהר כדלקמן:

8.2.1. כל שימוש בעמוד ה"פייסבוק" של החברה (לרבות גלישה או צפייה) באמצעות מחשב ו/או תקשורת סלולארית או כל אמצעי אחר כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של "פייסבוק";

8.2.2. כל שימוש באתר האינטרנט (לרבות גלישה או צפייה) באמצעות מחשב ו/או תקשורת סלולארי או כל אמצעי אחר, בין לצורך כניסה לשירות ההיכרויות או לכל מטרה אחרת כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים באתר האינטרנט בכתובתwww.club50.co.ilכפי שיהיו בתוקף מעת לעת, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי תקנון זה, ומצורפים לו על דרך הפניה. הפרת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר האינטרנט כמוה כהפרת תנאי תקנון זה.

9. קבוצת וואטס אפ

9.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות (בכפוף לתנאי השימוש של "WhatApp"),לפתוח קבוצת וואטס אפ (אחת או יותר) אשר תורכב מחברים במועדון הלקוחות אשר ביקשו להצטרף אליה בלבד, ותשמש, בין היתר, ככלי ליצירת קשר בין החברה לבין החברים במועדון הלקוחות הרשומים בה, ובכלל זה לצורך משלוח עדכונים ופרסומים בדבר פעילויות החברה, והשירותים המוצעים לחברים במועדון הלקוחות (להלן: "הקבוצה"). הודעה על פתיחת קבוצת וואטס אפ של חברים במועדון הלקוחות (ככל שתיפתח) תפורסם במדיות השונות העומדות לרשות החברה, ובה פרטים על אופן ההצטרפות אליה. הצטרפות חבר במועדון הלקוחות לקבוצה מהווה הסכמה של החבר במועדון הלקוחות לפעול בהתאם לכל הוראות סעיף 9 זה, ובהתאם לתנאי השימוש של "WhatApp" (כפי שיהיו בתוקף מעת לעת).

9.2. למען הסר ספק, מובהר כי אין בהכללתו של חבר מועדון בקבוצה (לפי בקשתו) ו/או בקבלת פרסומים כלשהם באמצעות הקבוצה, כדי להקנות לחבר מועדון זכות או הטבה כלשהיא המוקנית לחברVIP.

9.3. בעצם הצטרפות לקבוצה ובלקיחת חלק בה, בין באופן פאסיבי ובין באופן אקטיבי (לרבות באמצעות צפייה בהודעות, משלוח פניות, תגובות, העלאת חומרים, תכנים וכו'), חבר במועדון הלקוחות מסכים לחשוף את שמו ומספרו הסלולארי בפני יתר חברי הקבוצה, וכן לקבל באמצעות הקבוצה עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי, בהתאם לחוק התקשורת. חבר במועדון הלקוחות רשאי לחזור בו מהסכמתו בכל עת, על ידי יציאה מהקבוצה.

9.4. החברה אינה מתחייבת כי העדכונים ו/או פרסומים שיישלחו על ידה בקבוצה יהיו מלאים ו/או מדויקים ו/או נטולי שגיאות או טעויות. החברים במועדון הלקוחות אחראים באופן בלעדי להתעדכן במדיות הפרסום השונות של החברה בקשר עם שירותי החברה ו/או הפעילויות המוצעות על ידה. כמו כן, החברה אינה מתחייבת לזמינות ו/או רציפות פעילות הקבוצה, לרבות כתוצאה מתקלות תקשורת ו/או אינטרנט ו/או כל תקלה שאינה בשליטתה.

9.5. חבר במועדון הלקוחות שביקש להצטרף לקבוצה מתחייב שכל מסר, מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שיועלה על ידו לקבוצה (להלן, ביחד: "חומר"), ככל שיועלה, יהיה הולם ומתאים למטרות הקבוצה. מבלי לגרוע מהאמור, חבר במועדון הלקוחות מתחייב: (1) לא להעלות לקבוצה חומר פוגעני, שקרי, בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, וירוסים, מידע הקשור לקטינים, גזענות או כל חומר אחר הפוגע ו/או עשוי לפגוע באדם ו/או ברגשותיו ו/או בצנעת הפרט או רגשות הציבור, ו/או חומר שפוגע או עלול לפגוע ו/או להטריד משתמשים אחרים בקבוצה; (2) לא לאסוף נתונים על משתמשים אחרים בקבוצה או לחשוף נתונים כאמור לכל גורם; (3) לא לעודד התנהגות פלילית, לא לנהוג בכל דרך העלולה לגרום נזק לחברה ו/או לנהוג בכל דרך שיש בה משום הפרת תנאי תקנון זה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי ביחסים בין חבר במועדון הלקוחות לבין החברה, החברה הינה הבעלים ובעלת מלוא זכויות הקניין הרוחני של כל חומר שיועלה על ידה בקבוצה, והזכות הניתנת לחבר במועדון הלקוחות בחומר כאמור הינה זכות צפיה בלבד, במסגרת הקבוצה.

9.6. החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק ו/או להגביל את השתתפותו של חבר במועדון הלקוחות בקבוצה בכל מקרה בו יפר את תנאי השימוש, כולם או חלקם, ולחבר במועדון הלקוחות לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה בשל כך. כמו כן, החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק או להשעות את פעילות הקבוצה, לתקופה מוגדרת או ללא הגבלה בזמן ו/או לסגור אותה בכל עת מכל סיבה שהיא, והכל מבלי שתהיה לחבר במועדון הלקוחות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה בשל כך.

10. שונות

10.1. לרשות החברים במועדון הלקוחות עומד מוקד שירות לקוחות של החברה הפועל בימים א'-ה' בין השעות 9:00-17:00 בטל' 03-6939393 או כתובת דוא"ל:[email protected].

10.2. על אף האמור בכל דין או הסכם החברה ו/או כל מי מטעמה (לרבות עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, חברות קשורות וכל מי מטעמם) לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר עם החברות במועדון הלקוחות ו/או בקשר עם מימוש ו/או אי מימוש /ואו השימוש בהטבות ו/או השימוש או אי יכולת השימוש בכרטיס, וכן החברה (לרבות עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, חברות קשורות וכל מי מטעמם) לא תישא באחריות לנזק כלשהו, בין אם ישיר, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחבר במועדון הלקוחות או לצד שלישי כלשהו בקשר עם החברות במועדון הלקוחות ו/או ההטבות ו/או הכרטיס, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה לחבר במועדון הלקוחות בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת החברות במועדון הלקוחות.

10.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות מועדון הלקוחות בהודעה בת 3 ימים מראש לחברים במועדון הלקוחות, שתפורסם בדרך שתיקבע על ידה. הפסקת פעילות מועדון הלקוחות ע"י החברה תאפשר לחבר במועדון הלקוחות לממש את ההטבות ו/או הטבות בתי העסק עד סוף החודש הקלנדארי בו הוחלט על סיום פעילות מועדון הלקוחות. חבר במועדון הלקוחות אשר שילם לחברה דמי הטבה בגין הטבה שמועדה המתוכנן הינו לאחר מועד הפסקת פעילות מועדון הלקוחות לא יחויב ע"י החברה בגין דמי הטבה כאמור. ביחס לדמי הטבה ששולמו לבית עסק בגין הטבה אשר מועדה המתוכנן הינו לאחר מועד הפסקת פעילות מועדון הלקוחות יחולו הוראות סעיף ‏5.8 לעיל.

10.4. החברה רשאית לשנות בכל עת ומפעם לפעם את הוראות התקנון על כל סעיפיו, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל את הזכאות להצטרף כחבר במועדון הלקוחות, תקפות החברות במועדון הלקוחות, הטבות להן זכאי חברVIPוכיוצ"ב, והכל כפי שתמצא לנכון. שינוי כאמור ייכנס לתוקפו ויחייב את החבר במועדון הלקוחות ממועד פרסומו. הודעה על שינוי כאמור תיעשה ע"י החברה באופן ובדרך כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי פרסום באמצעי פרסום ייעודיים לחברים במועדון הלקוחות (לרבות במגזין (ביחס לחבריVIP)ו/או באתר האינטרנט ו/או בדיוור ישיר) ייחשב כמספק, וחבר במועדון הלקוחות לא יישמע בטענה כי לא ידע אודות פרסום כאמור.

10.5. כל חבר במועדון הלקוחות יהיה אחראי לעדכן את החברה בכל מקרה של שינוי כתובת או עדכון של פרטים רלבנטיים אחרים על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עימו, ולא תישמע כל טענה כלפי החברה לעניין אי קבלת הטבות ו/או הטבות בתי העסק ו/או דיוור ישיר או כל זכות אחרת מחמת טעות בפרטי זיהוי של חבר במועדון הלקוחות.

10.6. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, יגברו הוראות חוק הגנת הצרכן.

10.7. במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין פרסומים אחרים יגבר תקנון זה. דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר לתקנון זה תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.