תקנון אתר ומדיניות פרטיות

תאריך עדכון אחרון: 17 בדצמבר 2018

תנאי שימוש, מגבלות משפטיות ומדיניות פרטיות  

פרק א' – תנאי שימוש

1. מבוא

1.1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של מועדון הלקוחות "קלאב 50" בכתובת www.club50.co.il או בכל כתובת אחרת כפי שתהיה מעת לעת (להלן: "האתר"), המופעל ומנוהל על ידי החיים הטובים חמישים פלוס בע"מ, ח.פ. 514732155 מרח' הברזל 19 א' רמת החייל, תל-אביב (להלן: "החברה") ו/או ע"י חברה קשורה שלה.

1.2. הגלישה והשימוש באתר, ובכלל זה בכל תוכן ו/או שירות מכל סוג שהוא המוצעים ו/או הפועלים בו, כפופים לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות (כפי שהם כעת וכפי שיעודכנו מעת לעת ע"י החברה לפי שיקול דעתה), ולהוראות כל דין (להלן: "תנאי השימוש"). לפני הגלישה ו/או השימוש באתר, לרבות כל מסירת מידע מכל סוג שהוא באתר, הינך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש, שכן בכניסתך, גלישתך ו/או שימושך באתר בכל צורה שהיא הינך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות), וידוע לך שהם מהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה (לרבות מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או כל מי מטעמה) בכל הקשור לתנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות) או בגינם. אם אינך מקבל את תנאי השימוש, כולם או חלקם, אל תגלוש ו/או אל תשתמש באתר בכל דרך שהיא.

1.3. ביחס למשתמש שהינו חבר במועדון הלקוחות, מובהר בזאת כי תנאי השימוש מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון החברות במועדון הלקוחות "קלאב 50" ("תקנון החברות"), וכל האמור בהם בא להוסיף על תקנון החברות, ולא לגרוע ממנו. במקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין תקנון החברות, יגבר האמור בתנאי השימוש בכל הקשור לשימוש באתר.

1.4. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים גם לנשים באופן שווה.

2. הגדרות

בתנאי שימוש אלה יהיו למונחים הבאים הפירוש שבצידם:

2.1. "אתה" או "משתמש" או "גולש" – כל אדם העושה שימוש ו/או גולש באתר (לרבות, חבר במועדון הלקוחות) באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר, לרבות תקשורת סלולארית.

2.2. "חבר במועדון הלקוחות" – כהגדרת מונח זה בתקנון החברות.

2.3. "חברה קשורה" - כל חברה בת, חברה אחות או חברה מסונפת של החברה ו/או בעלי מניותיה ו/או בעלי השליטה בה, בין כיום ובין בעתיד, כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

2.4. "תוכן" - מידע מכל סוג שהוא המצוי באתר, לרבות (אך לא רק) כתבות, טקסטים, תוכן מילולי, חזותי, עיצוב (לרבות עיצוב האתר ותצוגת האתר), שפה גראפית, קטעי וידאו, חומרים, נתונים, תמונות, צילומים, איורים, קבצי קול, קבצים גרפיים, קבצים מסוגים אחרים, קישורים, קוד מחשב, יישום, טקסטים וכל מידע אחר המופיע או מוצג באתר, והכל, בין אם הינו בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד ג' המקנה לחברה זכות שימוש בו.

3. האתר והשימוש בו

3.1. האתר הינו פלטפורמה אינטרנטית, המספקת לגולשים בה מידע אודות "קלאב 50" – מועדון חברים לבני 50 פלוס, המנוהל ומופעל ע"י החברה ו/או חברה קשורה לה, ובכלל זה אודות פעילויות, הטבות וכיוצ"ב שירותים שמוצעים ע"י המועדון הנ"ל, מעת לעת, לחברים במועדון הלקוחות.

3.2. השימוש באתר (ובכלל זה בתכנים ובשירותים שבו) מיועד לשימוש אישי ופרטי בלבד של המשתמש, ולא לכל שימוש מסחרי או סיטונאי מכל סוג שהוא, בכפוף לתנאי השימוש ולמטרות חוקיות וראויות בלבד העולות בקנה אחד עם כל החוקים, התקנות ונוהגים המקובלים במדינת ישראל. הינך מנוע מלעשות שימוש באתר או בכל חלק ממנו למטרה בלתי חוקית כלשהיא.

3.3. מבלי לגרוע מהאמור, הינך מתחייב:

3.3.1. לא לבצע כל פעולה המטילה עומס גדול באופן סביר או בלתי פרופורציונאלי על האתר ו/או על התשתית הקשורה אליו;

3.3.2. לא לפרסם ו/או לשדר באתר כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר בלתי חוקי, מסית, מאיים, שיקרי, מטעה, גזעני, לא להשתמש בשפה בוטה או גסה או כזו שעשויה להעליב או לפגוע במשתמשים אחרים, לא לפרסם כל חומר שיש בו משום לשון הרע או פגיעה בפרטיותו של אדם, לא לפרסם דברי השמצה, דברי גנאי או פורנוגרפיה;

3.3.3. לא להעלות לפורומים ו/או לכל מקום אחר באתר הודעות סרק ו/או הודעות חוזרות ו/או הודעות הפוגעות או עשויות לפגוע ביכולת השימוש באתר או בחלק ממנו, לא לשלוח מסרים המיועדים לרשימת תפוצה, מכתבי שרשרת, "דבר פרסומת" (כהגדרתו בחוק התקשרות (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ("חוק התקשורת") או כל משלוח המוני של הודעות דוא"ל או הודעות SMS שלא על פי בקשה והסכמה של הנמענים, ולא להטריד משתמשים אחרים בכל צורה שהיא;

3.3.4. לא להציג עצמך כמי שפועל מטעמה ו/או בשמה של החברה בכל צורה שהיא;

3.3.5. לא לפרסם פרטים אישים של משתמשים אחרים (לרבות מענים, כתובות ודרכי התקשרות עימם);

3.3.6. לא לכלול כל חומר או מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

3.3.7. לא להשתמש באתר (לרבות בתכנים ובשירותים המוצעים בו) לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין;

3.3.8. לא לשלב באתר כל תוכן פרסומי, לא לערוך סקרים ו/או תחרויות ו/או הגרלות ו/או כל פעילות בלתי חוקית אחרת באמצעות פורומים ו/או בכל מקום אחר באתר;

3.3.9. לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות עוינות כדוגמת סוס טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) וכיוצ"ב יישומים מזיקים (Malicious Applications) למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995;

3.3.10. לא לכלול כל חומר מטעה או שעלול להטעות צרכן, כמשמעות מונחים אלה בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981;

3.3.11. לא לפרסם כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קניין רוחני של אחר, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות או סימני מסחר, או כל חומר אחר אשר עלול להוות או לעודד עבירה על חוק כלשהוא בדרך כלשהיא;

3.3.12. לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

3.3.13. לא ליצור קישור או קישור עמוק (deep linking) ו/או הפניות לאתר מאתרים אחרים. כמו כן, חל איסור להפנות לכל קישור לחומר שפרסומו נאסר לפי תנאי שימוש אלה;

3.3.14. לא לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של החברה או כל חלק מהם, ולא לעשות כל פעולה באתר או בחלק ממנו באופן שיגרום או עשוי לגרום לחברה לנזקים.

3.4. משתמש שיפעל בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט בתנאי שימוש אלה בכלל, ובתנאים המפורטים בסעיף ‏3.3 בפרט, יחסם ע"י החברה, כל תוכן שהועלה על ידו לאתר (ככל שהועלה) יוסר, והחברה תהיה רשאית, מבלי לפגוע מכל זכות אחרת המוקנית לה עפ"י דין, למנוע מהגולש את יכולת הגלישה ו/או השימוש באתר (כולו או חלקו), ובכלל זה את היכולת לצרוך או להזמין שירותים באמצעות האתר, וכן לנקוט צעדים משפטיים נגד כל שימוש בלתי חוקי שייעשה באתר. משתמש שהורחק על ידי החברה ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.

3.5. למען הסר ספק, מובהר כי אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת יכולת השימוש באתר ע"י החברה כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי השימוש.

3.6. חלק מהשירותים המוצעים באתר טעונים רישום ו/או הזדהות, וחלקם מיועדים ומופנים לחברים במועדון הלקוחות בלבד, ועשויים לאפשר ביצוע תשלום באמצעות האתר. המשתמש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר לאחר את שם המשתמש ו/או את סיסמאותיו האישיות, וכן את פרטי אמצעי התשלום. החברה מבהירה בזאת כי אינה בודקת האם שימוש בשם משתמש ו/או סיסמת משתמש כלשהיא מבוצע, בפועל, ע"י המשתמש עצמו. לפיכך, כל כניסה באמצעות שם משתמש ו/או סיסמא של משתמש כלשהוא תיחשב, לכל דבר ועניין, כאילו זו בוצעה על ידי המשתמש עצמו. המשתמש פוטר את החברה מכל חבות או אחריות מכל סוג שהוא לכל שימוש שייעשה בשם המשתמש ו/או הסיסמא שלך (לרבות תוצאות השימוש בהם), ובכלל זה לפגיעה בפרטיות ו/או שימוש בלתי מורשה באמצעי התשלום של המשתמש ו/או או כל פגיעה אחרת שתיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמא ו/או באמצעי התשלום של המשתמש.

3.7. השימוש באתר ההכרויות ניתן כשירות לגולשים באתר. פעולות מתקדמות כגון צפייה בהודעות אישיות, אשר נשלחו ממשתמשים אחרים, כרוכות בהצטרפות למועדון כ"חבר VIP".

4. קניין רוחני

4.1. למעט תכני הגולשים (כהגדרתם להלן), מלוא זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא באתר, על כל התכנים שבו, הינן של החברה (ו/או של צדדי ג' אשר העניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרתו), והחברה (או צד ג', כאמור) הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצוב האתר, ובמידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו.

4.2. התכנים עשויים להיות מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות, וזכות השימוש המוגבלת שמוקנית לך בהם תיעשה על פי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של החברה או של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות בהם.

4.3. מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‏3.3 לעיל, מובהר בזאת, כדלקמן:

4.3.1. אינך רשאי לשנות את האתר ו/או את התכנים שבו בצורה כלשהיא, ובכלל זה אינך רשאי להעתיקם, לשכפלם, לעבדם, להפיצם, להעבירם, להרשות שימוש בהם, להציגם בפומבי, לפרסמם, ליצור נגזרות מהם, ליצור תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בתכנים (כולם או חלק) או להשתמש בתכנים בדרך אחרת לכל מטרה שהיא, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית. כמו כן, למעט הענקת זכות השימוש המוגבלת באתר כמפורט בתנאי שימוש אלה, החברה אינה מעניקה לך כל רישיון שימוש בקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדי ג' שהתכנים שייכים או קשורים לו.

4.3.2. אינך רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר ו/או על שימוש ב- Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של החברה או בסימני המסחר שלה ללא אישור החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור, אם וככל שיינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. כל שימוש בלתי מורשה יגרור, בין היתר, הפסקת זכותך להשתמש באתר.

5. תכני גולשים

5.1. כל מידע, הודעה, מלל, וכל תוכן אחר שיועלה ע"י משתמש כלשהוא לאתר (לרבות בחלקי הבלוגים, אלבומים, חדרי צ'ט, או במסגרת ולצורך הזמנת שירותים) (להלן, ביחד: "תכני גולשים") הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש שהעלה אותו כאמור, וכל הוראות סעיף ‏3.3 יחולו, בשינויים המחויבים, על כל תוכן גולש שיועלה ע"י משתמש לאתר.

5.2. המשתמש מצהיר ומתחייב לא להעלות תוכן גולש שאינו בעל זכויות הקניין הרוחני בו, ובעצם פרסומו ו/או העלתו לאתר, המשתמש מצהיר, מתחייב ומאשר כי: (א) הינו בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני בו ו/או רכש כדין את הזכויות לפרסם את תוכן הגולש באתר; (ב) הוא מקנה לחברה רישיון שימוש לא בלעדי, ללא כל זכות לקבלת תמורה או תמלוגים, ושאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש בתוכן הגולש לפי שיקול דעתה במסגרת האתר (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, במסגרת השירותים המוצעים בו); (ג) בשימוש החברה בתוכן הגולש (כולו או חלקו) בהתאם לאמור לעיל, לא יהיה משום פגיעה בהוראות חוק ו/או בזכויות צדדים שלישיים כלשהם. המשתמש יפצה וישפה את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לחברה (לרבות בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה) והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים לאתר ע"י המשתמש ו/או לשימוש של החברה בהם.

5.3. ידוע לך כי תכני הגולשים שתפרסם באתר חשופים בפני כל משתמשי האתר. החברה מציעה לך לנהוג בזהירות ובשיקול דעת באשר לכל תוכן הגולש שיועלה על ידך (ובפרט בכל הקשור למסירת פרטים אישיים באתר). מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‏7 להלן, מובהר כי החברה לא תישא כלפיך ו/או כלפי כל מי מטעמך באחריות מכל סוג שהוא לתגובות משתמשים או לכל תוצאה שתיגרם לך ו/או לכל מי מטעמך בעקבות תגובות כאמור.

5.4. החברה רשאית לסרב לפרסם באתר תכני גולשים אשר מפרים, לדעתה, את תנאי השימוש (כולם או חלקם) ו/או במצב בו קיים חשש לחוקיותם ו/או כי לדעתה הם פוגעים ו/או עלולים לפגוע בחברה או בצד שלישי כלשהוא, והיא רשאית למחוק תכני גולשים כאמור בכל עת, מבלי שתהיה לך כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה בשל כך. ואולם מובהר כי אין בזכות המוקנית לחברה לפי סעיף זה כדי להטיל על החברה אחריות או חבות כלשהיא בקשר עם תכני גולשים.

6. פניה לחברה באמצעות האתר

6.1. הנך רשאי לפנות לחברה באמצעות האתר לצורך הרשמה למועדון הלקוחות, רכישת שירותים המוצעים באתר וקבלת מידע ותמיכה טכנית. החברה אינה אחראית בכל אופן שהוא לשיבוש פרטי פנייתך, אי קבלת הפניה, אי היענות לפניה, לכל עיכוב במענה לפניה, לקבלת מידע בלתי מספק באמצעות האתר ולכל נזק ישיר או עקיף שנגרם לך עקב כך. על כל מידע או נתון המועבר על ידך לאתר באמצעות או כתוצאה משימושך באתר, בדרך אלקטרונית או אחרת, חלה מדיניות הפרטיות של החברה (ראה פרק ב' להלן), ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

7. היעדר אחריות והגבלת אחריות

7.1. האתר נועד לשם מסירת מידע כללי בלבד, כמפורט בסעיף ‏3.1 לעיל. אין לראות בשום אופן באתר ו/או בתכנים המוצגים בו (כולם או חלקם), לרבות תכנים בקשר לשירותי צדדים שלישיים (כהגדרתם להלן) משום ייעוץ או הבעת דעה על ידי החברה ו/או מי מטעמה לגבי אופיים ו/או טיבם ו/או בגדר המלצה לרכישת מוצר או שירות כלשהוא. כמו כן, אין להסתמך על כל נתון או מידע או תוכן באתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים משפטיים, עסקיים, מקצועיים, מסחריים, אישיים, כספיים ואחרים, וכל הסתמכות ו/או החלטה לפעול על בסיס התכנים המופיעים באתר מבלי לוודא את נכונותם ו/או חוקיותם ו/או התאמתם לצרכי המשתמש הינה באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש בלבד.

7.2. התכנים המצויים באתר מוצגים כמות שהם (AS IS), ללא כל התחייבות, מצג או אחריות מכל סוג שהוא. אין בהצגתם והצעתם באתר משום מצג או התחייבות של החברה ו/או מי מטעמה בדבר התאמתם לצרכי המשתמש, למטרה מסוימת, לעדכניות התכנים ו/או לנכונותם ו/או להיעדר הפרה של זכויות יוצרים, והחברה אינה אחראית לדיוק, מהימנות, שלמות הנתונים, היעדר שגיאות בתכנים באתר, השפעתם על המחשבים שמשמשים את הגולשים, או כי הגישה לאתר או פעילותו תהיה רציפה, זמינה או נקייה מתקלות ולא תופרע. החברה אינה נושאת באחריות כלשהיא לתכנים (לרבות תוצאות ישירות ועקיפות שיגרמו לך ו/או לרכושך כתוצאה מהשימוש בהם או לאי יכולת השימוש בהם). התמונות המוצגות באתר משמשות לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות.

7.3. החברה אינה נושאת באחריות כלשהיא לתכני גולשים, ובכלל זה לדעות ו/או מסרים של המשתמש אשר מועלים על ידי משתמש כלשהוא לאתר (לרבות פרסום המידע הכלול בפורומים ו/או בבלוגים ו/או בצ'אטים ו/או באלבומים ו/או בכל שירות אחר של החברה). כמו כן, החברה לא תהיה אחראית לנזקים או לטענות בקשר להשתתפותך בפעילויות ובאירועים מחוץ לאתר אשר יוזמים משתמשים באתר.

7.4. פרסום תכני גולשים ו/או הצבת קישורים באתר על ידי החברה, לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של החברה לתכני גולשים ו/או קישורים כאמור. כל הסתמכות של המשתמש על כל תכני גולשים ו/או קישורים המוצגים באתר נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

7.5. החברה משתמשת בטכנולוגיות ונהלים שונים לאבטחת מידע שתמסור באתר מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לפיכך, החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה חופשי או נקי מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שהמידע שיימסר על ידך (ככל שיימסר), לרבות אמצעי תשלום (ככל שיוזנו באתר) יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית, נזקים, קלקולים וכו'.

7.6. על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או בעלי מניותיה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או על כל מי מטעמם ו/או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר, אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, עונשיים, מיוחדים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים או אובדן הכנסות, אובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ"ב) בקשר עם ו/או כתוצאה מהכניסה לאתר, השימוש בו, מאי יכולת להיכנס ו/או להשתמש באתר או מתוצאות השימוש באתר, בכל אתר אחר המקושר לאתר, או בתכנים הכלולים באתר (לרבות תכנים בקשר לשירותי צדדים שלישיים) ו/או בכל אחד מאתרים המקושרים לאתר ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על התכנים הכלולים באתר ו/או כל חלק ממנו ו/או עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות, והכל - גם אם החברה כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין או הסכם, הינו הפסקת השימוש באתר.

8. רכישת מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים

8.1. לשם נוחות המשתמש באתר ולשם כך בלבד, משמש האתר כפלטפורמה מקוונת לרכישת מוצרים ושירותים אשר אינם מוצעים ו/או מופעלים על ידי החברה, אלא על ידי צדדים שלישיים (להלן: "שירותי צדדים שלישיים") תוך מעבר וגלישה באתרי צדדים שלישיים, הגלישה באתרים אלו ורכישת שירותי הצדדיים השלישיים כפופים לתנאים, תניות וההודעות, במידה וישנם, הכלולים באתרים אלו, ושירותים אלו הינם באחריות ספק השירות הרלוונטי ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בקשר עם אספקתם או אי אספקתם, במלואם או בחלקם. בהתאם, אתה מודע לכך שבעצם הגלישה באתרי צדדים שלישיים אלו וביצוע רכישת שירותי הצדדים השלישיים, הנך מעביר או עשוי להעביר מידע אישי ופרטים ישירות לצדדים שלישיים כאמור ואתה מסכים שהנתונים שלך יוחזקו על די צד ג' שאינו החברה בהתאם לתנאים והתניות של אותם צדדים שלישיים.

8.2. מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‏7 לעיל, תכנים המפורסמים באתר ע"י מפרסמים בקשר לשירותי צדדים שלישיים מפורסמים כפי שהם (AS IS). החברה אינה עורכת ו/או מפקחת ו/או בודקת אותם, ואינה נושאת בכל אחריות בקשר אליהם, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי החברה בגין טיב שירותי צדדים שלישיים ו/או התכנים המפורסמים בקשר אליהם, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל המשתמשים, והמשתמש מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות (לרבות לבקשת משתמש כלשהוא) לערוך, לסרב להעלות ו/או להסיר תכנים (לרבות תכנים בקשר לשירותי צדדים שלישיים) על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה ואלה ימצאו פוגעים ו/או מכל טעם אחר.

8.3. למען הסר ספק, החברה אינה ולא תהיה צד לכל עסקה כאמור שתתבצע בין המשתמש לבין ספק השירות הרלבנטי של שירותי צדדים שלישיים. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ביחס לתכנים בקשר לשירותי צדדים שלישיים. האמור בסעיף ‏8 זה בא להוסיף על הוראות תקנון החברות בקשר לרכישת "הטבות" ע"י חבר במועדון הלקוחות, ולא לגרוע ממנו.

9. קישור לאתרים אחרים

9.1. לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד, עשוי האתר להציע קישוריות ו/או הפניות לאתרים אחרים (לרבות למאמרים שונים), ואולם מובהר בזאת כי אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני. מובהר בזאת כי החברה לא בדקה את אתרי צד ג' אלה, אין לה שליטה עליהם והיא לא תישא בכל אחריות בקשר לכך או בקשר לתכנים, נתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ו/או לתנאי השימוש בהם. במקרה שתשתמש בקישוריות ו/או הפניות אלו, תצא מהאתר.

9.2. החברה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בקישוריות ו/או ההפניות או מהסתמכות עליהם ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים, לרבות כל נזק ישיר או עקיף שייגרם לך או לרכושך. ההחלטה לגשת לאתר צד ג' כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד. כאשר אתה עובר לקישורים עליך לעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם.

10. דברי פרסומת

משתמש אשר יסמן באתר כי הינו מעוניין לקבל עדכונים ו/או חומרים פרסומים, מסכים בזאת, בין אם נרשם בפועל כחבר במועדון הלקוחות ובין אם לאו, לקבל מהחברה חומר פרסומי ו/או שיווקי אודות החברה ו/או מועדון הלקוחות ושירותיו השונים ו/או אודות מוצרים או שירותים של חברות קשורות באמצעי מדיה שונים, לרבות דוא"ל, פקס, מסרונים (SMS), מע' חיוג אוטומטי והודעות מוקלטות, כאשר הסכמה זו מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת. משתמש רשאי לחזור בו מהסכמתו בכל עת על ידי משלוח הודעת סירוב לחברה בכתב או בדרך בה שוגר אליו חומר פרסומי ו/או שיווקי כאמור.

11. שירות הכרויות

11.1. בין יתר השירותים המוצעים באתר, האתר מציע שירות הכרויות לחברי המועדון בלבד, הטעון הזדהות ורישום מראש (להלן: "שירותי היכרויות"). קטין ו/או כל משתמש שאינו נמנה על מצבת החברים במועדון הלקוחות לפי רישומי החברה, אינו רשאי לעשות שימוש מכל סוג שהוא בשירותי ההיכרויות, והחברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ומבלי שתהא מחויבת לנמק החלטתה, לחסום ו/או לבטל רישום של כל משתמש שנרשם לשירותי ההיכרויות, ואינו חבר במועדון הלקוחות ו/או אינו מפר את תנאי שימוש אלה ו/או את תנאי תקנון החברות, כולם או חלקם.

11.2. מובהר בזאת כי חברי מועדון בגירים אינם רשאים ליצור כל קשר האסור על פי דין, לרבות עם קטינים במסגרת שירותי ההיכרויות.

11.3. במסגרת שירות ההיכרויות המשתמשים יתבקשו למסור מידע אודותיהם. ידוע למשתמש כי החברה אינה יכולה לבדוק ואינה בודקת ו/או מפקחת על המידע אשר יימסר על ידי המשתמשים בשירות ההיכרויות, וכן אינה נותנת כל מצג ו/או התחייבות ו/או חווה דעה ביחס למשתמש כלשהוא ו/או למידע אשר יפורסם על ידו בשירותי ההיכרויות. המשתמש יהיה אחראי אישית ובלעדית לכל קשר אשר ייווצר בינו ובין משתמש אחר בשירותי ההיכרויות, וכן להסתמכות שלו על מידע כשלהוא שפורסם על ידי משתמש בשירותי ההיכרויות. החברה אינה אחראית למידע כאמור ובכלל זה להסתמכות משתמש על מידע שפורסם ע"י משתמש אחר בשירותי ההיכרויות, והמשתמש פוטר את החברה וכל מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור.

פרק ב' – מדיניות פרטיות

תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים בפרק ב' זה מוצגים בפניך על מנת שתהיה מודע לאופן בו החברה משתמשת במידע שנמסר על ידך לחברה באמצעות האתר ו/או מידע הנאסף על ידי החברה בעת גלישתך באתר בקשר לאופן השימוש שלך באתר. בטרם מסירת מידע באמצעות האתר אנא וודא שקראת את תנאי מדיניות הפרטיות, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, שכן בעצם השימוש והגלישה באתר, לרבות מסירת מידע באמצעות האתר, הינך מקבל על עצמך תנאים אלה.

12. איסוף מידע - כללי

12.1. בעת השימוש שלך באתר (לרבות במסגרת צפייה או גלישה), החברה אוספת מידע שנמסר על ידך באתר, ובכלל זה מידע אודות אופן השימוש שלך באתר. חלק מהמידע שנאסף הוא מידע אישי, וחלק מהמידע הינו מידע שאינו אישי. מדיניות פרטיות זו חלה הן על מידע אישי והן על מידע שאינו אישי.

12.1.1. "מידע אישי" - מידע המזהה את המשתמש באופן אישי ונמסר על ידו ביודעין באתר לצורך הרשמה למועדון הלקוחות, קבלת מידע, הזמנת שירותים ותשלום עבורם, כניסה לשירות ההיכרויות וכו' (למשל - שם פרטי ומשפחה, כתובת דוא"ל, אמצעי תשלום וכו').

12.1.2. "מידע שאינו אישי" - מידע אנונימי, סטטיסטי ומצטבר שנאסף באופן פאסיבי אודות שימוש ו/או הפעלת האתר ע"י המשתמש, שאינו ניתן לזיהוי אישי של המשתמש, ובכלל זה סוג הדפדפן שלך, התאריך והשעה בה נכנס המשתמש לאתר, כתובת פרוטוקול האינטרנט של המשתמש וכו'.

12.2. בעצם מסירת מידע אישי באתר, הינך מצהיר ומאשר כי המידע שמסרת הינו שלך, והוא נכון, מלא ומדויק. בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התמש"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), הינך מאשר כי ידוע לך שאינך מחויב עפ"י חוק למסור לחברה באמצעות האתר מידע כלשהוא, לרבות מידע אישי, ואולם ללא מסירתו לא תוכל להשתמש ו/או להזמין שירותים המוצעים באתר. בעצם מסירת מידע אישי באתר הינך מסכים להיכלל במאגר המידע של החברה הרשום עפ"י חוק אצל רשם מאגרי המידע, שמטרותיו הן: אספקת שירותים פיננסיים, גבייה, משלוח פניות בדיוור ישיר בזיקה לשירותים העיקריים שהחברה מספקת ללקוחותיה ו/או משלוח חומרים שיווקיים ו/או פרסומיים בקשר עם פעילות החברה ושירותיה באמצעי מדיה שונים, בכפוף לקבלת הסכמתך מראש ובכתב, טיוב נתונים, מחקר, מתן שירות ללקוחות, מתן שירותים רפואיים ופרה רפואיים, ניהול מאגר מכח חובה בדין, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות וכן שירותי דיוור ישיר (בזיקה לשירותים העיקריים שהחברה מספקת ללקוחותיה ובהתאם להוראות סעיף ‏12.5 להלן).

12.3. כמו כן, ידוע לך והינך מסכים להעברת מידע אישי שמסרת באתר ע"י החברה לצדדים שלישיים (לרבות חברות קשורות לחברה), בין היתר לצורך אספקת השירותים שבחרת לרכוש באתר ו/או לצורך קבלת חומר אינפורמטיבי ו/או חומר פרסומי ו/או שיווקי כאמור בסעיף ‏10 לעיל ו/או לצורך ובקשר לחברותך במועדון הלקוחות. מבלי לגרוע מהאמור, החברה תהא רשאית להעביר מידע שמסרת באתר ככל שתידרש עפ"י דין (לרבות לפי צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין המשתמש לבין החברה).

12.4. למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מהוראות תנאי השימוש, החברה אינה אחראית לכל שימוש שיעשה במידע האישי שמסרת באתר, כולו או חלקו, ע"י צדדים שלישיים כלשהם ואתה פוטר את החברה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי החברה בשל כך.

12.5. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, המשתמש זכאי לבקש לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר המידע של החברה, לבקש לתקן את מידע או למוחקו. כמו כן, המשתמש רשאי לבקש להימחק ממאגר מידע המשמש לדיוור ישיר (ובמסגרת זו יימחקו גם פרטי המידע שיצרו את האפיון עליו התבססו פניות בדיוור ישיר, ככל שנשלחו), או כי פרטיו המצויים במאגר מידע המשמש לשירותי דיוור ישיר (אם וככל שקיים) לא יועברו לצדדים שלישיים, והכל – בהודעה בכתב לחברה באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת [email protected] או באמצעות הדואר לכתובת החברה המצוינת בראש התנאים הכלליים, והחברה תפעל למילוי בקשת המשתמש בהתאם לחובות המוטלים עליה לפי חוק הגנת הפרטיות. ביחס לדרישה למחיקה או הסרה, החברה תמחק את המידע הדרוש לה כדי לפנות אל המשתמש בפניות בדיוור ישיר, ואולם מידע הדרוש לחברה לצורך ניהול עסקיה ובכלל זה תיעוד פעולות מסחריות יוסיף להישמר ע"י החברה למשך הזמן הנדרש עפ"י חוק. כמו כן, חבר במועדון הלקוחות רשאי לסרב לעשיות שימוש בפרטיו לצורך משלוח פניות בדיוור ישיר ואולם מובהר כי הדבר עשוי לפגוע ביכולת של החברה לספק את שירותיה, ולחבר במועדון הלקוחות לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בשל כך.

12.6. מידע אישי שתמסור באתר ייחשב בלתי סודי, בלתי קנייני ולא מוגן, ועל ידי מסירתו באתר הינך מצהיר כי לשום צד אחר אין כל זכות בו, ואתה מעניק לחברה רישיון שימוש לא בלעדי, בלתי מוגבל, בלתי חוזר ללא תמורה, לא כפוף לתשלום תמלוגים וללא הגבלת זמן במידע האישי, והחברה תהא רשאית לעשות בו שימוש בהתאם למטרות דלעיל, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי החברה בשל כך.

12.7. מידע לא אישי שייאסף באתר ישמש את החברה ו/או מי מטעמה, בין היתר, לבחינת מספר המבקרים באתר, פילוח וניתוח הרגלי קניה ושימוש, התאמת מודעות פרסומת בהתאם להרגלי גלישה, תיקון תקלות, ניהול האתר וכל מטרה אחרת לשם שיפור פעילות האתר והשירותים מוצעים בו. מאחר ומדובר במידע שאינו אישי ולא ניתן לזיהוי המשתמש בכל אופן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות במידע כל שימוש ולהעבירו לצדדי ג' ללא כל הגבלה, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי החברה בשל כך.

13. שימוש בעוגיות (cookies) ובמערכת Google Analytics

13.1. החברה עשויה לעשות שימוש ב- cookies זמניות או קבועות, וכן בתגי אינטרנט (להלן, ביחד: "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לצרכי אבטחת מידע, וכן לצורך איסוף מידע שאינו אישי. עוגיות הן קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך, ועצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מחשבך (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע שאינו אישי. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הנאסף באמצעות העוגיות נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתר, למשך הזמן שגלשת באתר, לחלקים באתר בהם התעניינת, וכן משמש לצורך סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר על חלקיו השונים.

13.2. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן, וחלקן יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך. אם הדפדפן שלך מתיר זאת, באפשרותך לבחור לסרב לשימוש בעוגיות, אולם הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו.

13.3. מבלי לגרוע מהאמור, במסגרת האתר החברה עשויה לעשות שימוש ב- Google Analytics על מנת לאסוף מידע שאינו אישי, ובין היתר להתאים פרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש ב- Google Analytics כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google.

פרק ג' - שונות

14. האתר מיועד לשימוש עבור בגיר (מעל גיל 18) בתחום ריבונותה של מדינת ישראל ואינו מיועד לקטינים. קטין או מי שאינו כשר לביצוע פעולה משפטית אשר בוחר לעשות שימוש באתר או בחלק ממנו יחשב כמי שקיבל את אישור אפוטרופוסו החוקי לכך.

15. כל השירותים באתר הטעונים הזדהות ו/או הרשמה מיועדים לחברים במועדון הלקוחות בלבד (כהגדרת מונחים אלה בתקנון החברות), והחברה רשאית, לפי שיקול דעתה, לחסום ו/או לא לאפשר למשתמש כלשהוא גישה לשירות כלשהוא באתר הטעון רישום ו/או הזדהות, ככל שאינו חבר במועדון הלקוחות ו/או אינו עונה לקריטריונים של חברות במועדון הלקוחות המפורטים בתקנון החברות. אין באמור כדי לגרוע מיתר זכויות החברה המוקנות לה לפי תנאי שימוש אלה ו/או לפי כל דין, ביחס למשתמש המפר תנאי שימוש אלה, כולם או חלקם.

16. החברה רשאית להסיר תכנים (לרבות שירותים המוצעים במסגרתם) ו/או קישורים מהאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכן לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו ו/או לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו והתכנים המוצגים בו, תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות), ללא צורך להודיע על כך ומבלי שתחול עליה כל אחריות כלפי מאן דהוא. שינוי כאמור ייכנס לתוקפו מיום פרסומו, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך. הודעות ו/או תנאים משפטיים ייעודיים המצויים בדפים מסוימים של האתר, ככל שמצויים, עשויים לגבור על התניות מסוימות הכלולות בתנאים אלה.

17. אתה תפצה ותשפה את החברה, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות לה וכל מי מטעמם, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או תשלום או הוצאה מכל סוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד) שנגרמו ו/או ייגרמו למי מהם ו/או לצד שלישי כלשהוא, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך.

18. אם ייקבע כי חלק כלשהו של תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

19. ויתר צד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי התנאים במקרה מסוים, לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.

20. תנאי שימוש אלה (לרבות מדיניות הפרטיות) מחליפים וגוברים על כל תנאי שימוש קודמים או אחרים באתר, ומהווים את ההסכם השלם והמלא בינך לבין החברה בקשר עם האתר והשימוש בו, ומחליפים ומבטלים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, בין בעל-פה ובין בכתב, שעברו בינך לבין החברה או כל מי מטעמה בהקשר לאתר, ככל שקיימת.

21. על תנאי שימוש אלה (לרבות מדיניות הפרטיות) ועל האתר, לרבות כל שימוש שתעשה בו, יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם, ללא הפנייה או שימוש בכללי ברירת הדין שלה. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאי השימוש ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו. החברה מנהלת את האתר ממשרדיה בישראל. היה ותחליט לגשת אל האתר מחוץ לגבולות ישראל, אתה עושה זאת ביוזמתך שלך ובאחריותך, ותישא באחריות למלא אחר החוקים המקומיים החלים.